ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1.     Algemeen
 1. Op alle door Eenmanszaak Bureau Hegeman, handelend onder een van de handelsnamen Woningkeuringen Nederland, Bouwkundige Rotterdam, het inspectiebureau voor woningen en bedrijfsonroerendgoed en/of Bureau Hegeman hierna te noemen: Bureau Hegeman, te verrichten advieswerkzaamheden zijn de RVOI en de DNR 2011 van toepassing, tenzij anders overeengekomen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden gelden in aanvulling op de RVOI en de DNR 2011 en zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bureau Hegeman, en een Opdrachtgever waarop Bureau Hegeman deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. In geval van tegenstrijdige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de RVOI en/of de DNR 2011 zal de inhoud van deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven de RVOI en de DNR 2011.
 4. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Bureau Hegeman, voor de uitvoering waarvan door Bureau Hegeman derden dienen te worden betrokken.
 5. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Bureau Hegeman en zijn directie.
 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere Voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn dan ook nimmer door Bureau Hegeman geaccepteerd.
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Bureau Hegeman en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 9. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 10. Indien Bureau Hegeman niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bureau Hegeman in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 11. De opdrachtgever wordt geacht inhoudelijk bekend te zijn met de RVOI en de DNR 2011 inclusief bijlagen. De RVOI en de DNR 2011 inclusief bijlagen liggen ter inzage op kantoor van Bureau Hegeman. Op verzoek wordt door Bureau Hegeman kosteloos een kopie verstrekt.
 12. Bureau Hegeman behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden aan te passen, doch deze wijzigingen treden niet eerder in werking dan 30 dagen nadat zij bekend zijn gemaakt.
 13. De opdrachtgever wordt geacht zich bij en door het verlenen van de opdracht aan Bureau Hegeman akkoord te verklaren met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en afstand te doen van toepassingen en eventueel door de opdrachtgever gehanteerde eigen Voorwaarden.
Artikel 2.     Offertes en aanbiedingen
 1. Alle offertes en aanbiedingen van Bureau Hegeman zijn vrijblijvend en onverbindend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Bureau Hegeman kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis­ en verblijf­, verzend­ en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Bureau Hegeman daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bureau Hegeman anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bureau Hegeman niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Bureau Hegeman is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven in daartoe aanleiding gevende gevallen in redelijkheid tussentijds te wijzigen.
 7. Tariefsverhogingen worden schriftelijk aan opdrachtgever medegedeeld en worden berekend over de nadien te verrichten werkzaamheden. Tariefsverhogingen tot drie maanden na opdrachtverstrekking worden niet doorberekend.
 8. In afwijking van het bepaalde in 6. Kan in geval van een bij of krachtens de wet getroffen loon­ of prijsmaatregel de tariefwijziging ingaan op de eerste dag van de maand volgend op die van de maatregel.
 9. De prijs van de werkzaamheden is in de offerte vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen. Indien over de prijs geen afspraken zijn gemaakt, dan zijn de door Bureau Hegeman gebruikelijke gehanteerde uurtarieven en normen op grond van werkelijk bestede uren van toepassing. Op verzoek informeert Bureau Hegeman de opdrachtgever omtrent de uurtarieven en normen.
 10. Wijzigingen, aanvullingen en correcties in rapportages, rekenmodellen en adviezen op verzoek van en/of ten gevolge van beoordeling van derden worden verricht op basis van de door Bureau Hegeman gebruikelijke gehanteerde uurtarieven, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
 11. Een opdracht wordt tot stand gekomen geacht, na ondertekening en retournering van de aanbieding, offerte of overeenkomst door de opdrachtgever. Indien door de opdrachtgever wijzigingen zijn aangebracht in een door Bureau Hegeman uitgebrachte aanbieding, offerte of overeenkomst, behoudt Bureau Hegeman zicht het recht voor de aanbieding, offerte of overeenkomst te herzien.
Artikel 3.     Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico­overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
 1. De overeenkomst tussen Bureau Hegeman en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Bureau Hegeman derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Bureau Hegeman dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Bureau Hegeman zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Bureau Hegeman heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. Indien door Bureau Hegeman of door Bureau Hegeman ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Levering geschiedt af bedrijf van Bureau Hegeman. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Bureau Hegeman gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
 8. Bureau Hegeman is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Bureau Hegeman de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 10. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bureau Hegeman aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bureau Hegeman worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bureau Hegeman zijn verstrekt, heeft Bureau Hegeman het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Bureau Hegeman ter beschikking heeft gesteld. Bureau Hegeman is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bureau Hegeman is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
 11. Verzending van documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) door Bureau Hegeman geschiedt voor risico van opdrachtgever. Verzending per post zal via gewone post plaatsvinden.
 12. De door Bureau Hegeman vervaardigde rapporten, verslagen, documenten, kostenopstellingen, tekeningen, berekeningen en dergelijke mogen alleen door opdrachtgever worden gebruikt voor het doel/project waarvoor zij zijn vervaardigd.
 13. Opdrachtgever is uitsluitend bevoegd rapporten, verslagen, documenten, kostenopstellingen, tekeningen, berekeningen en dergelijke aan derden ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 14. Opdrachtgever vrijwaart Bureau Hegeman voor alle aanspraken van derden, die gebaseerd zijn op de door Bureau Hegeman vervaardigde en in lid. 12 en 13 vermelde gegevens.
 15. Bureau Hegeman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruik door anderen dan opdrachtgever, noch gebruik voor een ander doel van de door Bureau Hegeman vervaardigde en in lid. 12 en 13 vermelde gegevens.
 16. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Bureau Hegeman zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 17. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Bureau Hegeman gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Bureau Hegeman bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Bureau Hegeman op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 18. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Bureau Hegeman een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 19. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Bureau Hegeman gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Bureau Hegeman daardoor direct of indirect ontstaan.
 20. Indien Bureau Hegeman met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Bureau Hegeman  niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet­ of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 21. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Bureau Hegeman
  • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Bureau Hegeman rustende verplichting ingevolge de wet;
  • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  • of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
Artikel 4.   Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 1. Bureau Hegeman is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Bureau Hegeman ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Bureau Hegeman kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Bureau Hegeman bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bureau Hegeman kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bureau Hegeman op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bureau Hegeman de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Bureau Hegeman tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Bureau Hegeman gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Bureau Hegeman gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bureau Hegeman, zal Bureau Hegeman in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Bureau Hegeman extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Bureau Hegeman anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ­ indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ­ ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Bureau Hegeman vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Bureau Hegeman op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan­ afvoer­ en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 5.     Overmacht
 1. Bureau Hegeman is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet­voorzien, waarop Bureau Hegeman geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bureau Hegeman niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Bureau Hegeman of van derden daaronder begrepen. Bureau Hegeman heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bureau Hegeman zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Bureau Hegeman kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Bureau Hegeman ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bureau Hegeman gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 6.     Betaling en incassokosten
 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Bureau Hegeman aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Bureau Hegeman aangegeven. Bureau Hegeman is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd ter grootte van 2% boven de wettelijke rente over het bedrag van de openstaande (voorschot) declaratie. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Bureau Hegeman heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Bureau Hegeman kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Bureau Hegeman kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Bureau Hegeman verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.
 7. Indien Bureau Hegeman echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 8. In geval de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, door welke oorzaak dan ook, zullen deze verplichtingen door Bureau Hegeman direct opeisbaar zijn.
Artikel 7.     Eigendomsvoorbehoud
 1. Het door in het kader van de overeenkomst Bureau Hegeman geleverde blijft eigendom van Bureau Hegeman totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Bureau Hegeman gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Bureau Hegeman geleverde, dat ingevolge lid 1. Onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden gereproduceerd en/of doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Bureau Hegeman veilig te stellen.
 4. Indien derdenbeslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Bureau Hegeman daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings­ en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Bureau Hegeman ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Bureau Hegeman gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Bureau Hegeman bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Bureau Hegeman zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Bureau Hegeman en door Bureau Hegeman aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bureau Hegeman zich bevinden en deze terug te nemen.
Artikel 8.     Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
 1. De door Bureau Hegeman te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Bureau Hegeman kan in dat geval andere garantie­ en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1. van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 30 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Bureau Hegeman verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Bureau Hegeman , de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver­ of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Bureau Hegeman geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 5. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Bureau Hegeman te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Bureau Hegeman te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Bureau Hegeman in staat is adequaat te reageren.
 6. De Opdrachtgever dient Bureau Hegeman in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 7. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Bureau Hegeman opdracht gegeven heeft.
 8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Bureau Hegeman de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Bureau Hegeman, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Bureau Hegeman te retourneren en de eigendom daarover aan Bureau Hegeman te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Bureau Hegeman daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 11. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie­, verzend­ en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 12. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Bureau Hegeman en de door Bureau Hegeman bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
Artikel 9.     CAR­verzekering
 1. Indien een CAR­verzekering als bedoeld in artikel 5.9 van de RVOI wordt afgesloten, verplicht opdrachtgever zich Bureau Hegeman als medeverzekerde in de polis onder primaire dekking op te (laten) nemen.
 2. Op eerste schriftelijk verzoek van Bureau Hegeman geeft opdrachtgever, Bureau Hegeman inzage in de betreffende polis.
Artikel 10. Goedgekeurde gegevens
 1. Door Bureau Hegeman ter goedkeuring verzonden documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) worden geacht door opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer opdrachtgever niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.
Artikel 11. Werktijden
 1. Alle genoemde werkzaamheden en prijzen zijn gebaseerd op uitvoering op werkdagen tussen 07:00 en 18:00 en aaneengesloten perioden van werkzaamheden. Er wordt uitgegaan van 44 werkbare weken per kalenderjaar.
Artikel 12. Toezicht
 1. Indien de opdracht inhoudt dat Bureau Hegeman toezicht houdt op de uitvoering van een werk, zonder dat sprake is van dagelijks toezicht, kan Bureau Hegeman alleen aansprakelijk zijn voor de perioden waarin zij dit toezicht volgens opdracht daadwerkelijk heeft gehouden.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
 1. Indien Bureau Hegeman aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Bureau Hegeman is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bureau Hegeman is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
 3. Indien Bureau Hegeman aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bureau Hegeman beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Bureau Hegeman is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Bureau Hegeman is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • ­ de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
 • ­ de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bureau Hegeman aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Bureau Hegeman toegerekend kunnen worden;
 • ­ redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 1. Bureau Hegeman is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Ten aanzien van werkzaamheden op locatie, onderzoekingen en inventarisaties e.d. geldt dat indien betreding van percelen noodzakelijk is daarvoor of vanwege opdrachtgever toestemming dient te worden verleend c.q. verkregen, ook indien opdrachtgever niet de eigenaar is van het betreffende perceel. Eventuele schade(n), vertragingen of wachttijden voor Bureau Hegeman, ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming, is voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Bureau Hegeman is niet aansprakelijk voor schade, ongeacht welke oorzaak, aan eigendommen van opdrachtgever en/of derden die ontstaan tijdens of voortvloeiende uit de uitvoering van haar werkzaamheden.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bureau Hegeman of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 14. Vrijwaring
 1. De Opdrachtgever vrijwaart Bureau Hegeman voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Bureau Hegeman toerekenbaar is.
 2. Indien Bureau Hegeman uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Bureau Hegeman zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bureau Hegeman, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bureau Hegeman en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 15. Intellectuele eigendom
 1. Bureau Hegeman behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet­ en regelgeving.
 2. Bureau Hegeman heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 16. Geheimhouding
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit bij de aard van de informatie.
 2. Bureau Hegeman vervult de opdracht als een goed, zorgvuldig en onafhankelijke partij, zoals zijn positie van vertrouwensman dat vereist
 3. Bureau Hegeman:
 • ­ doet niets en laat niets na waardoor zijn vertrouwenspositie tot de opdrachtgever wordt geschaad;
 • ­ betracht, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, onpartijdigheid tegenover aannemers, leveranciers en andere, bij de opdracht betrokkenen;
 • ­ publiceert niet over zakelijke of vertrouwelijke technische gegevens, waarvan hij kennis heeft gekregen in de uitoefening van zijn beroep en draagt deze gegevens niet over aan anderen, noch gebruikt hij deze persoonlijk, tenzij hij daartoe uitdrukkelijk bevoegd is verklaard door de opdrachtgever of andere belanghebbenden.
 1. Opdrachtgever en Bureau Hegeman zullen alle door één aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk behandelen en van deze gegevens alleengebruik maken in het kader van de uitvoering van de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 17. Rechten en bewaarplicht               
 1. Bureau Hegeman heeft het recht zijn uitgevoerde werkzaamheden zoals ontwerpen, tekeningen, berekeningen, rapporten e.d. bij herhaling te verwezenlijken, voorzover redelijke belangen van een eerdere opdrachtgever zich niet daartegen verzetten en niet dan nadat Bureau Hegeman met de eerdere opdrachtgever overleg heeft gepleegd, of, indien de eerdere opdrachtgever niet voor overleg openstaat, niet dan nadat Bureau Hegeman hem op de hoogte heeft gesteld.
 2. Bureau Hegeman mag de na bewerking verkregen gegevens en/of cijfermatige uitkomsten aanwenden voor statische of vergelijkbare doeleinden, zolang de opdrachtgever niet te herleiden is.
 3. Bureau Hegeman heeft het recht een naar zijn ontwerp verwezenlijkt bouwproject te voorzien van zijn naam of De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 4. Bureau Hegeman heeft het recht van het uitwendige en inwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 5. Bureau Hegeman behoeft de toestemming van de opdrachtgever voor het openbaar maken van foto’s of andere afbeeldingen, die het inwendige van het bouwproject na de ingebruikneming ervan tonen.
 6. Bureau Hegeman bewaart de gegevens, die op de opdracht betrekking hebben en waarvan het belang, mede gelet op de aard van de opdracht en de overige omstandigheden, zulks kennelijk vordert, op een door hem te bepalen wijze gedurende een periode van tien jaren vanaf de dag, waarop de opdracht is voltooid.
Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen  
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bureau Hegeman partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Bureau Hegeman is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Bureau Hegeman het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 19. Wijziging voorwaarden
 1. Bureau Hegeman behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met in achtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 2. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet accepteert kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
 3. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Bureau Hegeman.
 4. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.